×

Ultrazvukové mierky


Kalibráciou sa všeobecne myslí činnosť spojená s overením precíznosti a presnosti meracieho zariadenia. V prvom rade musí byť kalibrovaná elektronická časť ultrazvukového zariadenia, aby bola istota, že zariadenie pracuje tak, ako bolo pôvodne navrhnuté. Táto operácia sa spravidla vykonáva u výrobcu.
 

  • Ďalšou formou kalibrácie je tzv. užívateľská kalibrácia, ktorú vykonáva ultrazvukár a ide v podstate o overenie správnej funkcie nastavovacích prvkov a zobrazenia. Sem patrí napr. overenie linearity zobrazenia, zobraziteľného dynamického rozsahu v dB  a pod. Táto činnosť sa vykonáva opakovane v dlhších časových intervaloch a jej účelom je zistiť, či v skúšobnom systéme nenastali zmeny, ktoré si vyžadujú opravu u výrobcu zariadenia. Vykonáva sa spravidla pomocou mierok, napr. K1, IIW,  ASME, atď.,  postupmi uvedenými v normách. Poslednou formou kalibrácie je nastavenie takej konfigurácie skúšobného systému, ktorá je práve vyžadovaná pre danú aplikáciu ultrazvukového skúšania. Túto činnosť vykonáva ultrazvukár pred vlastnou skúškou a niekedy aj počas skúšky. V podstate ide o nastavenie skúšobnej citlivosti, nastavenie rozsahu časovej základne a overenie uhla a bodu výstupu ultrazvukového zväzku. Vykonáva sa opäť pomocou mierok obsahujúcich umelé defekty, pričom postup je závislý od konkrétnej skúšobnej úlohy a je vždy opísaný v skúšobnom postupe, či inštrukcii.
     

    Mierky


    Pre mierky používané v ultrazvukovej defektoskopii platí zásada, že majú byť vyhotovené z materiálu, ktorého akustické vlastnosti sa nelíšia od skúšaného materiálu. Pretože oceľ je najčastejším konštrukčným materiálom, v praxi sa možno stretnúť takmer výlučne s mierkami vyhotovenými z feritickej ocele. V závislosti od ich účelu majú mierky rôzny tvar, rôznu veľkosť a rôzne umelé defekty. Umelé defekty v mierkach by mali byť napodobeninou reálnych defektov, avšak túto podmienku nie je dobré splniť. Vo väčšine prípadov majú umelé defekty tvar bočných valcových vývrtov alebo vývrtov s plochým dnom, prípadne drážok pravouhlého prierezu. Tieto umelé defekty sú lepšími reflektormi ultrazvukových vĺn ako reálne materiálové chyby a tak dávajú väčšie echá ako reálne chyby podobných rozmerov. Výroba mierok s „realistickými“ defektami by bola veľmi drahá a preto môže ultrazvukár v praxi urobiť iba  viac - menej kvalifikovaný odhad skutočných rozmerov reálnej chyby.

  • Ultrazvukové prístroje